[MOBI] ☆ Saputrotā putra | by ☆ Leons Briedis

Saputrotā putra By Leons Briedis,

 • Title: Saputrotā putra
 • Author: Leons Briedis
 • ISBN: 9789934533396
 • Page: 427
 • Format: Hardcover
 • Leona Brie a dzejo u kr jum atrodamas m as sarunas ar m mi u, v ji a lidojums un krup a l ciens, jautri dan i ar govi un sta su u balle, kur piedal s kran i, tak i, foksterjeri, buldogi Gan jautrus, gan noguru us dancot jus aspr t gi att lojusi m ksliniece Anna Vaivare Gardi saputrotas putras ar melle u burtiem gr mat pietiks visiem
  Saputrot putra Leona Brie a dzejo u kr jum atrodamas m as sarunas ar m mi u v ji a lidojums un krup a l ciens jautri dan i ar govi un sta su u balle kur piedal s kran i tak i foksterjeri buldogi Gan jautrus g

  One thought on “Saputrotā putra”

  1. Lai gan dzejo u tematika nav pa i ori in la, tom r kopum gr mata atst j p rliecino u un vizu li oti sp c gu iespaidu B rniem te gan pa iem, gan kop ar vec kiem ir, ko smelt un rakt gan valodas un folkloras zi , gan, p tot un apbr nojot kr s ilustr cijas un noteikti tiekot ar pie sava jauna m k dzejo a Man viens no tuv kajiem aj gr mat ir dzejolis ar nosaukumu B rna pr t 8 lpp Tur ar ielieku gr matz mi, lai to p rlas tu kop ar krustmeiti m.

  2. is sentiment lais, klasisk s v rt b s ietur tais dzejo u kr jums mazu iem viegli auj izt loties skatu, k vecm mi a vakar pie silti sprak o a kam na lasa dzejo us b rniem, kuri ieritin ju ies vi ai azot M sdienu b rnu literat ras ar n Leona Brie a dzejo i izce as ar nostal isk m v sm m un gandr z vai tautasdziesmu skan jumu, kas noteikti it s pievilc gi tiem pieaugu ajiem, kuri pa i uzaugu i ar da veida dzeju un v las s v rt bas nodot t l k jaun kaj m paaudz m ie dzejo i neizce as ar pa u realit [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *