BEST EPUB "✓ Inwit" || UNLIMITED (E-Book) ↠

Inwit By Michał Cholewa,

 • Title: Inwit
 • Author: Michał Cholewa
 • ISBN: 9788364523434
 • Page: 400
 • Format: Paperback
 • Micha Cholewa, laureat Nagrody im Janusza Zajdla, przedstawia kolejn powie w cyklu Algorytm Wojny.Po zag adzie wiata, kt ry przemin w Dniu, gdy Sztuczne Inteligencje postanowi y unicestwi ludzko , ta jednak przetrwa a i teraz podzielona na trzy mocarstwa walczy o pozosta o ci dawnej cywilizacji Zasady nie obowi zuj , moralno nie istnieje Ludzie s jeszcze bMicha Cholewa, laureat Nagrody im Janusza Zajdla, przedstawia kolejn powie w cyklu Algorytm Wojny.Po zag adzie wiata, kt ry przemin w Dniu, gdy Sztuczne Inteligencje postanowi y unicestwi ludzko , ta jednak przetrwa a i teraz podzielona na trzy mocarstwa walczy o pozosta o ci dawnej cywilizacji Zasady nie obowi zuj , moralno nie istnieje Ludzie s jeszcze bardziej bezwzgl dni ni SI, a do tego nielogiczni, ma ostkowi, aroganccy, gotowi m ci si i mordowa w imi prywatnych ambicji.Marcin Wierzbowski ze swoim oddzia em weteran w zostaje wci gni ty w szeregi niezawodnego, lecz ciesz cego si z s aw Dow dztwa Operacji Specjalnych Unii Europejskiej Dowodz cy nimi pu kownik Brisbane zabiera o nierzy w kolejn misj , tym razem na Liberty, planet , kt ra zadziwiaj co dobrze poradzi a sobie z buntem maszyn i dysponuje a dwiema kopalniami caellium, niezwykle cennego surowca.Niestety Liberty le y w strefie wp yw w pot nych Stan w Zjednoczonych i znowu misterne operacje specjalne musz zast pi inwazj na pe n skal.Tym razem jednak szans na sukces nie dostrzegaj nawet magowie, ludzie komputery yj cy w komorach medycznych, kt rzy stracili kontakt ze swoim gatunkiem, w zamian zyskuj c niemal nieograniczone mo liwo ci analizy i zdobywania wiedzy Brisbane wierzy jednak Colette, dziewczynie ukszta towanej w projekcie Dedal, kt ry mia za zadanie stworzenie nast pcy SI.Czym b dzie zwyci stwo i jak cen trzeba za nie zap aci
  Inwit Micha Cholewa laureat Nagrody im Janusza Zajdla przedstawia kolejn powie w cyklu Algorytm Wojny Po zag adzie wiata kt ry przemin w Dniu gdy Sztuczne Inteligencje postanowi y unicestwi ludzko ta

  One thought on “Inwit”

  1. Z ka dym kolejnym tomem ten cykl nabiera kolor w Pocz tkowo stricte militarny, z czasem sta si g bszy, a fabu a o niebo bardziej skomplikowana Co ciekawe autor wietnie porusza si w przyj tych przez siebie konwencjach I tak Gambit by powie ci czy raczej po czonym nadrz dnym w tkiem zbiorem opowiada wojenn , Punktowi ci cia zdecydowanie bli ej by o do technothrillera Forta pod wieloma wzgl dami romansowa a z konwencj horroru Inwit jest p ki co zdecydowanie najciekawszym i najbardziej skomplikowany [...]

  2. O, i takie w a nie militarne SF lubi , a nie mizerne Honorversy i ich klony sorry, mi o nicy, ale to nie s dobre ksi ki Wiarygodno opisywanego wiata, charakterystyka postaci oszcz dna, ale wystarczaj ca, by wydawa y si ywymi, niedoskona ymi lud mi, a nie marysujkami obojga p ci, wielopi trowa intryga w obu znaczeniach tego s owa wojskowo polityczna precyzyjny j zyk.Mo e jedyne, co mnie wytr ca o troch z zadowolenia z lektury, to funkcja Colette do czego ona tam w og le s u y, skoro na jej hermet [...]

  3. Dobra i wci gaj ca Nie zrobi a na mnie tak wielkiego wra enia jak Forta , kt r uznaj za najlepsz na chwil obecn cz cyklu, ale te nie mam jej nic do zarzucenia Na poziomie fabularnym interesuj ca i wymagaj ca skupienia Logiczna i dopracowana Bohaterowie zaprezentowani po cywilnemu pog biaj wiat Dw ch z nich ods ania nieco fakt w z w asnej przesz o ci przestaj by jedynie cz onkami dru yny Wierzbowskiego, elementami tej samej maszyny wojennej, spe niaj cymi w niej konkretne funkcje i coraz bardziej [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *