[AZW] Å Free Download à Pod presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać : by Jerzy Dudek Paweł Habrat ↠

Pod presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać By Jerzy Dudek Paweł Habrat,

 • Title: Pod presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać
 • Author: Jerzy Dudek Paweł Habrat
 • ISBN: -
 • Page: 370
 • Format: Paperback
 • Ksi ka Jerzego Dudka i Paw a Habrata Pod presj Jak wytrzyma o psychiczna pomaga zwyci a jest przeznaczona nie tylko dla fan w pi ki no nej, ale dla pasjonat w sportu w og le To doskona a pozycja zar wno dla m odzie y uprawiaj cej sport, jak i dla ich rodzic w, opiekun w i trener w Jerzy Dudek dzieli si swoim do wiadczeniem z gry w najwi kszych klubach wiata,Ksi ka Jerzego Dudka i Paw a Habrata Pod presj Jak wytrzyma o psychiczna pomaga zwyci a jest przeznaczona nie tylko dla fan w pi ki no nej, ale dla pasjonat w sportu w og le To doskona a pozycja zar wno dla m odzie y uprawiaj cej sport, jak i dla ich rodzic w, opiekun w i trener w Jerzy Dudek dzieli si swoim do wiadczeniem z gry w najwi kszych klubach wiata, opowiada o kulisach wielkich mecz w, a tak e o swojej d ugiej i trudnej drodze na szczyt, do pi karskiego raju kr lewskiego Realu Madryt.Ale to nie jest biografia To rozebranie kariery pi karza na czynniki pierwsze Z pomoc wietnego psychologa sportowego, Paw a Habrata, Dudek przeprowadza czytelnika przez kilkana cie lat swojego sportowego ycia, pokazuje wiat pi ki z nieznanej dot d perspektywy Widzimy ciemne i jasne strony kariery, zar wno wielkie momenty triumfu, jak i smutne chwile pora ki eby osi gn sukces, czy to w sporcie, czy w yciu, trzeba umie poradzi sobie w obu tych sytuacjach Do tego potrzebne s wytrwa o , umiej tno wykorzystania swojej szansy, cierpliwo , a przede wszystkim wytrzyma o psychiczna A tego ka dy musi si nauczy sam na b dach swoich lub na b dach innych Jerzy Dudek otwarcie m wi o tym, co podczas swojej kariery robi dobrze, co mu pomog o, a co robi le Dzi post pi by inaczej Ale nie da si cofn czasu, mo na tylko uprzedzi innych, pokaza swoje do wiadczenia, podzieli si swoj wiedz Dudek czyni to doskonale Wprowadza czytelnika do szatni Realu Madryt, na odprawy Beniteza, pozwala poczu silne emocje po nieudanych wyst pach, eufori po zwyci stwach UEFA EURO to wspania impreza Ale chcemy, eby po Euro zosta o w Polsce co wi cej, ni tylko stadiony m wi autorzy Dzi ki wsparciu marki Castrol EDGE, zwi zanej ze sportem w najwy szym wydaniu, uda o si stworzy unikalne wydawnictwo kt re jeszcze przez wiele lat po UEFA EURO 2012 b dzie pomaga kolejnym pokoleniom pi karzy odnajdywa w sobie si i wytrzyma o niezb dn do odnoszenia sukces w.
  Pod presj Jak wytrzyma o psychiczna pomaga zwyci a Ksi ka Jerzego Dudka i Paw a Habrata Pod presj Jak wytrzyma o psychiczna pomaga zwyci a jest przeznaczona nie tylko dla fan w pi ki no nej ale dla pasjonat w sportu w og le To doskona a pozycja zar w

  One thought on “Pod presją. Jak wytrzymałość psychiczna pomaga zwyciężać”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *